alt text

2561

คณะวิทยาการสื่อสารได้ร่วมจัดทำ MOU ระหว่างสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา และสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

วันนี้ (15 พฤษภาคม 2561) คณะวิทยาการสื่อสารนำโดย ผศ.สากีเราะ แยนา เบ็ญฮารูน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ เข้าร่วมกิจกรรมการจัดทำความร่วมมือสร้างเครือข่าย On Air, On Line และ On Ground ภายใต้...