alt text

บริการวิชาการคณะ

คณะวิทยาการสื่อสารกับโครงการ 1 วิทยาเขต 1 ชุมชน: พัฒนาศักยภาพการสื่อสารชุมชน และส่งเสริมผลิตภัณฑ์เกลือหวาน

           คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีเป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่มีส่วนในการขับเคลื่อนโครงการ 1 วิทยาเขต 1 ชุมชน ในปีงบประมาณ 2559 นี้ ด้วยความมุ่งห...