alt text

วิชาการ/วิเทศสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง ม.อ. กับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 2 โครงการ

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง ม.อ. กับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 2 โครงการ

alt text

ประชาสัมพันธ์คณะฯ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนในหลักสูตรวิชาโทนิเทศศาสตร์ ประจำการศึกษา 2561

คณะวิทยาการสื่อสารขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนในหลักสูตรวิชาโทนิเทศศาสตร์ ประจำการศึกษา 2561 ตามรายละเอียดในเอกสารแนบทั้งนี้คณะฯ ได้แจ้งผลการพิจารณาก...

alt text

วิชาการ/วิเทศสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าสอบภาษาอังกฤษ โปรแกรม Tell Me More:Progress Test ในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการใัลติมีเดีย 402

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าสอบภาษาอังกฤษ โปรแกรม Tell Me More:Progress Test ในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการใัลติมีเดีย 402