alt text

วิชาการ/วิเทศสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์!!! รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการโอนหน่วยกิจระหว่างประเทศในอาเซียน+6 ประเภททุนศึกษา 1 ภาคการศึกษา ไม่เกิน 5 เดือน ในภาคการศึกษาที่ 2/2561

ประชาสัมพันธ์!!! รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการโอนหน่วยกิจระหว่างประเทศในอาเซียน+6 ประเภททุนศึกษา 1 ภาคการศึกษา ไม่เกิน 5 เดือน ในภาคการศึกษาที่ 2/2561

alt text

สหกิจศึกษา/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนและการโอนหน่วยกิตระหว่างประเทศในอาเซียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 ประเภททุนสหกิจศึกษา ไม่เกิน 5 เดือน

รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนและการโอนหน่วยกิตระหว่างประเทศในอาเซียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 **************************************************** ***ประเภททุนสหกิจศึกษา ไม่เกิน 5 เดือน*** **************************************************** ส่งเอกสารการสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 8.30 – 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ณ งานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นายศราวุธ จาวิสูตร (พี่บอย) คณะวิทยาการสื่อสาร สำนักงานเลขานุการคณะ ชั้น 2 ลิงค์ใบสมัคร: http://www.eduservice.psu.ac.th/…/EducationHub/2560/formtha… ****************************************************

alt text

วิชาการ/วิเทศสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกา และทดสอบภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับนักศึกษา ณ วิทยาเขตปัตตานี ในวันที่ 27 กันยายน 2561

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกา และทดสอบภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับนักศึกษา ณ วิทยาเขตปัตตานี ในวันที่ 27 กันยายน 2561 ห้อง 58101