alt text

วิชาการ/วิเทศสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าสอบภาษาอังกฤษ โปรแกรม Tell Me More:Progress Test ในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการใัลติมีเดีย 402

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าสอบภาษาอังกฤษ โปรแกรม Tell Me More:Progress Test ในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการใัลติมีเดีย 402

alt text

ประชาสัมพันธ์คณะฯ

ประกาศกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ตามโครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในคณะวิทยาการสื่อสาร โดยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2562

คณะวิทยาการสื่อสารประกาศกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ตามโครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในคณะวิทยาการสื่อสาร โดยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2562***********************************************************************ประกาศมหาวิทย...

alt text

ประชาสัมพันธ์คณะฯ

ประกาศกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตามโครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในคณะวิทยาการสื่อสาร โดยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2562

คณะวิทยาการสื่อสารขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตามโครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในคณะวิทยาการสื่อสาร โดยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2562 ตามเอกสารแนบ********************************************...