alt text

วิชาการ/วิเทศสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสัมภาษณ์เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา ณ Southwest University of Political Science and Law เมืองฉงชิ่ง ประเทศจีน

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสัมภาษณ์เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา ในภาคการศึกษา 2/2560 (เดือนมกราคม - พฤษภาคม 2560) ณ Southwest University of Political Science and Law เมืองฉงชิ่ง ประเทศจีน

alt text

วิชาการ/วิเทศสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ Southwest University of Political Science and Law เมืองฉงชิ่ง ประเทศจีน

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา ในภาคการศึกษา 2/2560 ณ Southwest University of Political Science and Law เมืองฉงชิ่ง ประเทศจีน