alt text

วิชาการ/วิเทศสัมพันธ์

เชิญผู้สนใจสมัครประกวด/แข่งขันและเข้าร่วมกิจกรรม ม.อ. วิชาการ คณะวิทยาการสื่อสาร ประจำปี 2562

คณะวิทยาการสื่อสาร กำหนดจัดกิจกรรมงาน ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 โดยมีจัดกิจกรรมการประกวด/แข่งขัน ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถสมัคร ได้ตั้งแต่วันที่ 6-23 สิงหาคมนี้

alt text

ประชาสัมพันธ์คณะฯ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตภาพยนตร์สั้นสร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนใต้"

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตภาพยนตร์สั้นสร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 1- 4 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านสะบารัง ต.สะบารัง อ.สะบารัง จ.ปัตตานี

alt text

ประชาสัมพันธ์คณะฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของสถาบันอาชีวศึกษา เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ การจัดการ คณะวิทยาการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2562

สอบสัมภาษณ์วันที่ 13 มิถุนายน 2562