Showing 1-10 of 10 items.

International Student Data

แสดงข้อมูล:
#รูปถ่ายปีที่เข้าศึกษาปีที่จบการศึกษาสถานภาพการศึกษาคำนำหน้าชื่อชื่อนามสกุลรหัสนักศึกษาสาขาวิชาActions
125552558สำเร็จการศึกษาMr.Hai Liang Ye5520610070นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ
225552558สำเร็จการศึกษาMr.Sheng YongWan 5520610072นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ
325552558สำเร็จการศึกษาMs.Ruo YuShi5520610071นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ
42555 กำลังศึกษาMr.Si Yuan Tian5520610073นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ
525552558สำเร็จการศึกษาMr.Xin He Su5520610074นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ
625552558สำเร็จการศึกษาMs.YuanTia5520610075นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ
710 สิงหาคม 2558 กำลังศึกษาMs.SokcheaHeng5820610127นิเทศศาสตร์
810 สิงหาคม 2558 กำลังศึกษาMr.BunthonEk5820610126เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
910 สิงหาคม 2558 กำลังศึกษาMs.YiwenXu5820610221นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ
1015 สิงหาคม 2559 กำลังศึกษาMs.HasnaFairuza5920610199เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร