Showing 1-10 of 10 items.

International Student Data

แสดงข้อมูล:
#รูปถ่ายปีที่เข้าศึกษาปีที่จบการศึกษาสถานภาพการศึกษาคำนำหน้าชื่อชื่อนามสกุลรหัสนักศึกษาสาขาวิชาActions
110 สิงหาคม 2558 กำลังศึกษาMs.SokcheaHeng5820610127นิเทศศาสตร์
210 สิงหาคม 2558 กำลังศึกษาMr.BunthonEk5820610126เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
310 สิงหาคม 2558 กำลังศึกษาMs.YiwenXu5820610221นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ
415 สิงหาคม 2559 กำลังศึกษาMs.HasnaFairuza5920610199เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
525552558สำเร็จการศึกษาMr.Hai Liang Ye5520610070นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ
625552558สำเร็จการศึกษาMr.Sheng YongWan 5520610072นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ
725552558สำเร็จการศึกษาMs.Ruo YuShi5520610071นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ
82555 กำลังศึกษาMr.Si Yuan Tian5520610073นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ
925552558สำเร็จการศึกษาMr.Xin He Su5520610074นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ
1025552558สำเร็จการศึกษาMs.YuanTia5520610075นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ