Showing 1-10 of 100 items.

โครงการ

แสดงข้อมูล:
#ชื่อโครงการ/กิจกรรมประเภทปีงบประมาณกลุ่มเป้าหมายจำนวนกลุ่มเป้าหมาย(แผน)งบประมาณ(แผน)Actions
1โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเตรียมตัว เพื่อสอบขอมีบัตรรับรองการเป็นผู้ประกาศโครงการความร่วมมือ2541   
2โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เยาวชนคนวิทยุโครงการความร่วมมือ2541   
3โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการรายงานข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน"โครงการความร่วมมือ2545ผู้สื่อข่าวชุมชนจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา และอาจารย์สาขานิเทศศาสตร์ สถาบันอุดมศึกษาภาคใต้3060000
4โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการผลิตและเผยแพร่สื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนโครงการฝึกอบรม2546ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสมาชิกวิทยุชุมชนจังหวัดปัตตานี  
5โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เยาวชนคนข่าว รุ่นที่ 2"โครงการฝึกอบรม2546เยาวชนอายุระหว่าง 14-18 ปี ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส40 
6โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เยาวชนคนข่าว รุ่นที่ 3"โครงการฝึกอบรม2547เยาวชนผู้สนใจวิชาชีพข่าว ในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้4030000
7โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การตัดต่อวีดิทัศน์ด้วยโปรแกรม Adobe Premiere"โครงการเก็บค่าลงทะเบียน2548บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และนักศึกษา  
8โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การตัดต่อวีดิทัศน์ด้วยโปรแกรม Adobe Premiere รุ่นที่ 2"โครงการเก็บค่าลงทะเบียน2548ผู้สนใจทั่วไป นักเรียน นักศึกษา50105500
9โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การตัดต่อวีดิทัศน์ด้วยโปรแกรม Adobe Premiere รุ่นที่ 3"โครงการเก็บค่าลงทะเบียน2549ผู้สนใจทั่วไป นักเรียน นักศึกษา30 
10โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดต่อวีดิทัศน์โครงการเก็บค่าลงทะเบียน2550ผู้สนใจทั่วไป นักเรียน นักศึกษา