International Student Data # 32

รูปถ่าย
ปีที่เข้าศึกษา
2555
ปีที่จบการศึกษา
2558
สถานภาพการศึกษา
สำเร็จการศึกษา
คำนำหน้าชื่อ
Mr.
ชื่อ
Hai Liang
นามสกุล
Ye
รหัสนักศึกษา
5520610070
สาขาวิชา
นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ
กลุ่มสาขาวิชา
-
สัญชาติ
จีน
ชื่อเล่น
Mark หรือ อานนท์
วันเดือนปีเกิด
-
ที่อยู่
-
ศาสนา
พุทธ
หมายเลขโทรศัพท์
089-4622286
อีเมล์
yhl_mark_anoh@hotmail.com
หมายเลขพาสปอร์ต
-
สำเนาพาสปอร์ต
 
ประเภททุน
ทุนจูงใจนักศึกษาต่างพื้นที่