International Student Data # 33

รูปถ่าย
ปีที่เข้าศึกษา
2555
ปีที่จบการศึกษา
2558
สถานภาพการศึกษา
สำเร็จการศึกษา
คำนำหน้าชื่อ
Mr.
ชื่อ
Sheng Yong
นามสกุล
Wan
รหัสนักศึกษา
5520610072
สาขาวิชา
นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ
กลุ่มสาขาวิชา
-
สัญชาติ
จีน
ชื่อเล่น
เมฆ
วันเดือนปีเกิด
-
ที่อยู่
-
ศาสนา
พุทธ
หมายเลขโทรศัพท์
087-6318766
อีเมล์
393130951@qq.com
หมายเลขพาสปอร์ต
-
สำเนาพาสปอร์ต
 
ประเภททุน
ทุนจูงใจนักศึกษาต่างพื้นที่