International Student Data # 35

รูปถ่าย
ปีที่เข้าศึกษา
2555
ปีที่จบการศึกษา
 
สถานภาพการศึกษา
กำลังศึกษา
คำนำหน้าชื่อ
Mr.
ชื่อ
Si Yuan
นามสกุล
Tian
รหัสนักศึกษา
5520610073
สาขาวิชา
นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ
กลุ่มสาขาวิชา
-
สัญชาติ
จีน
ชื่อเล่น
Leo หรือ สุริยา
วันเดือนปีเกิด
-
ที่อยู่
-
ศาสนา
อิสลาม
หมายเลขโทรศัพท์
090-7123453
อีเมล์
694335403@qq.com
หมายเลขพาสปอร์ต
-
สำเนาพาสปอร์ต
 
ประเภททุน
ทุนจูงใจนักศึกษาต่างพื้นที่