International Student Data # 36

รูปถ่าย
ปีที่เข้าศึกษา
2555
ปีที่จบการศึกษา
2558
สถานภาพการศึกษา
สำเร็จการศึกษา
คำนำหน้าชื่อ
Mr.
ชื่อ
Xin He
นามสกุล
Su
รหัสนักศึกษา
5520610074
สาขาวิชา
นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ
กลุ่มสาขาวิชา
-
สัญชาติ
จีน
ชื่อเล่น
Arrion หรือ ณเดช
วันเดือนปีเกิด
-
ที่อยู่
-
ศาสนา
อิสลาม
หมายเลขโทรศัพท์
083-1935984
อีเมล์
258820927@qq.com
หมายเลขพาสปอร์ต
-
สำเนาพาสปอร์ต
 
ประเภททุน
ทุนจูงใจนักศึกษาต่างพื้นที่