International Student Data # 37

รูปถ่าย
ปีที่เข้าศึกษา
2555
ปีที่จบการศึกษา
2558
สถานภาพการศึกษา
สำเร็จการศึกษา
คำนำหน้าชื่อ
Ms.
ชื่อ
Yuan
นามสกุล
Tia
รหัสนักศึกษา
5520610075
สาขาวิชา
นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ
กลุ่มสาขาวิชา
 
สัญชาติ
จีน
ชื่อเล่น
Vivian หรือ นิค
วันเดือนปีเกิด
 
ที่อยู่
 
ศาสนา
พุทธ
หมายเลขโทรศัพท์
087-6319510
อีเมล์
viviantianyuan@gmail.com
หมายเลขพาสปอร์ต
-
สำเนาพาสปอร์ต
 
ประเภททุน
ทุนจูงใจนักศึกษาต่างพื้นที่