International Student Data # 38

รูปถ่าย
ปีที่เข้าศึกษา
10 สิงหาคม 2558
ปีที่จบการศึกษา
 
สถานภาพการศึกษา
กำลังศึกษา
คำนำหน้าชื่อ
Ms.
ชื่อ
Sokchea
นามสกุล
Heng
รหัสนักศึกษา
5820610127
สาขาวิชา
นิเทศศาสตร์
กลุ่มสาขาวิชา
สื่อสารมวลชน
สัญชาติ
กัมพูชา
ชื่อเล่น
กำไล
วันเดือนปีเกิด
08/01/1995
ที่อยู่
No.613, street14, Vimean Trong, Krang Thnong, Sen Sok, Phnom Penh capital city, Cambodia.
ศาสนา
พุทธ
หมายเลขโทรศัพท์
064-1381371
อีเมล์
Sokcheaheng431@gmail.com
หมายเลขพาสปอร์ต
์N00179428
สำเนาพาสปอร์ต
ประเภททุน
ทุนสมเด็จพระเทพพระรัตราชสุดาพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา