International Student Data # 39

รูปถ่าย
ปีที่เข้าศึกษา
10 สิงหาคม 2558
ปีที่จบการศึกษา
 
สถานภาพการศึกษา
กำลังศึกษา
คำนำหน้าชื่อ
Mr.
ชื่อ
Bunthon
นามสกุล
Ek
รหัสนักศึกษา
5820610126
สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลุ่มสาขาวิชา
-
สัญชาติ
กัมพูชา
ชื่อเล่น
ขุนพล
วันเดือนปีเกิด
09/03/1996
ที่อยู่
3A #478 Toul Tom Pung District, Chamkamon, Phnom Penh, Cambodia
ศาสนา
พุทธ
หมายเลขโทรศัพท์
093-3763878
อีเมล์
ekbunthon@gmail.com
หมายเลขพาสปอร์ต
N00179454
สำเนาพาสปอร์ต
ประเภททุน
ทุนสมเด็จพระเทพพระรัตราชสุดาพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา