International Student Data # 40

รูปถ่าย
ปีที่เข้าศึกษา
10 สิงหาคม 2558
ปีที่จบการศึกษา
 
สถานภาพการศึกษา
กำลังศึกษา
คำนำหน้าชื่อ
Ms.
ชื่อ
Yiwen
นามสกุล
Xu
รหัสนักศึกษา
5820610221
สาขาวิชา
นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ
กลุ่มสาขาวิชา
-
สัญชาติ
จีน
ชื่อเล่น
ขวัญ
วันเดือนปีเกิด
30/01/1997
ที่อยู่
ประเทศจีน
ศาสนา
พุทธ
หมายเลขโทรศัพท์
099-3162239
อีเมล์
yiwenxu912@gmail.com
หมายเลขพาสปอร์ต
E53557678
สำเนาพาสปอร์ต
ประเภททุน
ทุนส่วนตัว