International Student Data # 41

รูปถ่าย
ปีที่เข้าศึกษา
15 สิงหาคม 2559
ปีที่จบการศึกษา
 
สถานภาพการศึกษา
กำลังศึกษา
คำนำหน้าชื่อ
Ms.
ชื่อ
Hasna
นามสกุล
Fairuza
รหัสนักศึกษา
5920610199
สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลุ่มสาขาวิชา
-
สัญชาติ
อินโดนีเซีย
ชื่อเล่น
นานา
วันเดือนปีเกิด
20/07/1997
ที่อยู่
Bandung, Indonesia
ศาสนา
อิสลาม
หมายเลขโทรศัพท์
063-0971092
อีเมล์
hasnafairuza@gmail.com
หมายเลขพาสปอร์ต
B3520543
สำเนาพาสปอร์ต
ประเภททุน
ทุนส่วนตัว