Search (ผู้ใช้งานสามารถใช้หัวข้อค้นหาอย่างน้อย 1 หัวข้อ โดยพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา หรือเลือกจากรายการที่กำหนด)
Total 5 items.

ฐานข้อมูลรายงานนักศึกษา

 
IDรหัสชื่อเรื่องประเภทสาขาวิชาสถานที่เก็บ 
 
975MDT12/2561การออกแบบลวดลายและปรับปรุงรถสามล้อถีบสามวัฒนธรรมจากอัตลักษณ์ในจังหวัดปัตตานีสารนิพนธ์/ศิลปนิพนธ์นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อB101 ห้องโครงงาน(สาขานวัตฯ)
974MDT11/2561การพัฒนาอัตลักษณ์ลวดลายสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับแรงบนัดาลใจจากกราฟฟิตี้ สารนิพนธ์/ศิลปนิพนธ์นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อB101 ห้องโครงงาน(สาขานวัตฯ)
973MDT10/2561การนำเสนอข้อมูลศาสนาในรูปแบบใหม่ ผ่านหนังสือคิด ทบทวนอีกครั้งสารนิพนธ์/ศิลปนิพนธ์นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อB101 ห้องโครงงาน(สาขานวัตฯ)
972MDT09/2561การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมโกตาบารูสารนิพนธ์/ศิลปนิพนธ์นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อB101 ห้องโครงงาน(สาขานวัตฯ)
971MDT08/2561กราฟิกสิ่งแวดล้อมตลาดน้ำคลองแหสารนิพนธ์/ศิลปนิพนธ์นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อB101 ห้องโครงงาน(สาขานวัตฯ)