ระเบียบ/หลักเกณฑ์ที่สำคัญ

ระเบียบ/หลักเกณฑ์ที่สำคัญ  
           
ฝ่ายบริหาร   ฝ่ายวิชาการ  
         
การเงิน   หลักสูตรการเรียนการสอน  
การเดินทางไปราชการ   การเที่ยบรายวิชา/หลักสูตร  
การเบิกค่าตรวจข้อสอบ   แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกรอกผลการเรียน  
ค่าสอนพิเศษ        
           
พัสดุ     สหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
การจัดซื้อ/จัดหา      
การเบิกจ่ายวัสดุ      
การจำแนกประเภทวัสดุ/ครุภัณฑ์        
บุคคล          
การขอตำแหน่งทางวิชาการ        
การขอเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์        
ระเบียบการลาราชการ        
สรุปข้อแตกต่างว่าด้วยการลา ฉบับเดิมกับฉบับใหม่ ตั้งแต่ 25 มกราคม 2555        
สรุปกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการลาของข้าราชการและพนักงานฯ        
การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการไม่แจ้งยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ        
แนวปฏิบัติและตัวอย่างการขออนุมัติไปราชการภายในประเทศของบุคลากร        
การกําหนดภาระงานบุคลากร        
นวัตกรรมการสอน        
ภาะงานผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ        
หลักเกณฑ์-กพอ-การแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ        
           

 

 

 

โดย: สุรกิจ ชูเดช เมื่อ: 17 ธ.ค. 2015 16:23:20
1,432 ครั้ง