งานนโยบายและแผน

1. เอกสารประกอบการปฏิรูป : สภาปฏิรูปแห่งชาติ2.แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์3. แผนกลยุทธ์ คณะวิทยาการสื่อสาร4. แผนปฏิบัติการ คณะวิทยาการสื่อสาร5. รายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติการ คณะวิทยาการสื่อสาร 

โดย: สุรกิจ ชูเดช เมื่อ: 17 ก.ค. 2017 11:24:08
1,558 ครั้ง