หลักสูตร CA

423496_348586018519611_589865992_n.jpg

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Communication Arts

บัณฑิตสาขานิเทศศาสตร์สามารถประยุกต์ใช้ความรู้
และทักษะเชิงปฏิบัติในวิชาชีพ มีความตระหนักถึงมิติ
ทางสังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม ส่งเสริมสิทธิทาง
การสื่อสารเพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

   
เรียนอะไรใน......นิเทศศาสตร์
 การเขียนข่าวและการรายงานข่าวเบื้องต้น  สื่อมวลชนกับสังคม
 วาทนิเทศ  การสื่อสารมวลชนในกลุ่มประเทศอาเซียน
 การสื่อสารพหุวัฒนธรรม  สื่อจินตคดีและบันเทิงคดีศึกษา
 การสื่อสารสุขภาพ  
กลุ่มวิชาการสื่อสารมวลชน (Mass Communication)     กลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication)
การเขียนเชิงวารสารศาสตร์ หลักการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสารมวลชน การตลาดเพื่อสังคม
การคิดสร้างสรรค์ในงานสื่อสาร ทุนทางสังคมเพื่อธุรกิจและวิสาหกิจชุมชน
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ การออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และสื่อโฆษณา
เรียนจบแล้วทำอะไร ??
 นักข่าว  นักหนังสือพิมพ์
 นักเขียน  ช่างภาพ
 ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์  เจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
 นักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง  นักวางแผนการสื่อสารการตลาด
 นักโฆษณาและประชาสัมพันธ์  Event Organizer
โดย: สุรกิจ ชูเดช เมื่อ: 17 ธ.ค. 2015 16:23:20
8,789 ครั้ง