ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ของบุคลากร

ผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ และงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2556

บทความที่ตีพิมพ์ในรายงานการสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ/TCI
 
Changkamol, W. (2012). Peace journalism How Thai journalism applied it in a case study of violent conflict in the Southern border provinces 
 
Binsaleh, M., & Binsaleh, S. (2012). Mobile learning : The case study of the four southernmost provinces of Thailand in transforming Critical to opportunity.In CD-ROM Proceedings of the 2nd PSU-USM International Conference on Art and Sciences 2012 “transforming Research  for sustainable Community.
 
Thapthiang, N.(2012). “Analysis of news reporting and its effects, using IBIL Model: Cases of Lee gardens Plaza Hotel and C.S. Pattani Hotel Bombing” Pp.67-75
 
Benharoon, S.Y. (2012). “News Coverage on Feminist Issues in Thailand’s Southern Unrest.” 2nd USM-PSU Proceeding of International Conference on Art and Sciences 2012. 2-4 December 2012, Penang,Malaysia
 
Benharoon, S. Y. (2012). “Unreported Feminst Issues in Thailand’s Southern Unrest.” Proceeding of Jogja International Conference on Communication (JICC) 2012. 21-22 Novermber 2012, Yogyakarta, Indonesia. Pp 118-124
 
Mudor, Hamdai ; Bunyarit Fatimah (2012). A Prospective of Nutrition Intake For Pregnant Women in Pattani, Thailand. 2nd USM-PSU International Conference On Arts And Sciences 2012 (ICAS 2012) Proceedings.
 
บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฎอยู่ในประกาศของ สมศ.
 
Muhammadsuhaimee Yanya, “Causal Relationship between Entrepreneurship Poverty and Income Inequality in Thailand, “International Journal of Trade, Economics and Finance, Vol.3,no.6, pp.436-440,2012
 
Albaity ,Mohamed Shikh; Mudor, Hamdia (2012).Return performance, Cointegration and short run dynamics of Islamic and non-Islamic indices: Evidence from the US and Malaysia during the subprime crisis 
 
บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (ควอไทล์ที่ 3 หรือ 4) หรือตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฎในวารสาร สมศ.
  -
         
บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (ควอไทล์ที่ 1 หรือ 2) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฎในฐานข้อมูล ISI หรือ Scopus
  -                                           
 
บทความวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
 
Thapthing,N (2013). An analysis of News Reporting on South Thailand Insurgency and An Implementation of the IBIL Model,Faculty of Communication Sciences,Prince of Songkla University Pattani.    
 
สมัชชา นิลปัทม์. (2556) Tearing Apart the land : Islam and Legitimacy in Southern Thailand. วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,19 (1),311-330
 
Tooksoon, P. & Mudor, H., (2012). The Commitment to Networking and Export Performance: Evidence from Thai’s SMEs in Agro-Based Sector. Information Management and Business Review, 4 (5), 268-274.
 
Mudor, H., & Tooksoon, P. (2011). Conceptual framework on the relationship between human resource management practices, job satisfaction, and turnover. Journal of Economics and Behavioral Studies, 2 (2), 41-49.
บทความวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
 
    -                     
                                                                                                                             
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด
 
สิทธิกร เทพสุวรรณ. สภาวะกิเลส .จัดแสดงเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 ในงานนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย ห้วข้อ “ศรีตรังบานตลอดกาล” ระหว่างวันที่ 9-31 สิงหาคม 2556
ณ หอศิลป์นครหาดใหญ่ เฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสงขลา     
      
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
 
 สิทธิกร เทพสุวรรณ. อาสวกิเลส (Deep Passion) จัดแสดงเมื่อวันที่ 16-18 ม.ค.56 ในงานการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์” ณ ศูนย์ศิลป์วัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา และหอศิลป์สนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม     
  
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
 
สิทธิกร เทพสุวรรณ.สภาวะกิเลส.จัดแสดงเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 ในงานนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย ห้วข้อ “ศรีตรังบานตลอดกาล” ระหว่างวันที่ 9-31 สิงหาคม 2556 ณ หอศิลป์นครหาดใหญ่ เฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสงขลา       
 
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
 
สิทธิกร เทพสุวรรณ. กิเลส (Passion Style) จัดแสดงเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2556  ในงานวันกัลยาณิวัฒน 56 ณ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
  -
                                    
โดย: สุรกิจ ชูเดช เมื่อ: 17 ธ.ค. 2015 16:23:20
2,736 ครั้ง