แหล่งทุนวิจัย

ทุนวิจัยภายในวิทยาเขตปัตตานี
>> กองทุนวิจัยวิทยาเขตปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2559
  >ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภททั่วไป 
  >ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทพัฒนาวิทยาเขตปัตตานี 
  >ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทกำหนดทิศทาง
  >ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทพัฒนานักวิจัย 
  >ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
  >ทุนสนับสนุนการเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตปัตตานี 
  >ทุนอุดนหนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาปริญญาตรี

ทุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัย
>> ปฎิทินทุนวิจัยภายในม.อ.ประจำปี 2559
 >> งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2560
>> งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปี 2559
>> งบประมาณเงินรายได้คณะ (กองทุนวิจัยคณะวิทยาการสื่อสาร) ประจำปี 2559

ทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย
>> ปฏิทินทุนวิจัยภายนอก(ในประเทศ) ประจำปี 2559
>> ปฏิทินทุนวิจัยภายนอก(ต่างประเทศ) ประจำปี 2559
>> สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
>> สำนักงบประมาณ
>> สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
>> สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
>> เครือข่ายกาญจนาภิเษก
>> สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
>> ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาต
>> ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาต
>> ศูนย์พันธุวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
>> สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
>> สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
>> สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาต
>> สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู (ก.ค.)
>> สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
>> สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
>> สำนักบริหารการศึกษานอกโรงเรียน
>> กรมควบคุมมลพิษ
>> กรมวิชาการ
>> กรมการศาสนา
>> กรมการศึกษานอกโรงเรียน
>> กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
>> กองส่งเสริมเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลย
>> กรมป่าไม
>> การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
>> การเคหะแห่งชาต
>> มูลนิธิ 50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย
>> มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาต
>> สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
>> สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
>> สำนักงานนโยบายและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
>> สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
>> มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
>> สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาต
>> การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
>> สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
>> มูลนิธิจิตเวชศาสตร์สงเคราะห์ กรมสุขภาพจิต
>> มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินไทย
>> มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (Thailand Toray Science Foundation)
>> มูลนิธิ 50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย
>> ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินทร (องค์การมหาชน)
>> สถาบันควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารสุข
>> สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา
>> สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
>> WhoThai       
>> Foundation Center
>> Mass Communications Research and Scholarship

 

โดย: สุรกิจ ชูเดช เมื่อ: 17 ธ.ค. 2015 16:23:20
2,399 ครั้ง