คณะกรรมการงานวิจัย

บุคลากร งานวิจัย คณะวิทยาการสื่อสาร

คณะกรรมการบริหารงานวิจัย
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
 
ประธานกรรมการ                          
  อาจารย์สุวนาถ ทองสองยอด
ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
                                                                       
กรรมการ
 

อาจารย์มูฮำหมัดสูใฮมี ยานยา
ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ

กรรมการ
  อาจารย์ภักดี ต่วนศิริ
ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ  
          
กรรมการ
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิกร เทพสุวรรณ
 
กรรมการ
  อาจารย์ ดร.สัมพันธ์ คงมาก
 
กรรมการ
  อาจารย์กฤษดี พ่วงรอด
 
กรรมการ
  นางวนิดา บุญพร้อม
หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนวิชาการ
 
กรรมการ
  นายกิตติศักดิ์ ประชุมทอง กรรมการและเลขานุการ
 

 

โดย: สุรกิจ ชูเดช เมื่อ: 17 ธ.ค. 2015 16:23:20
2,340 ครั้ง