กองทุนวิจัยคณะฯ

ประกาศกองทุนวิจัยคณะวิทยาการสื่อสาร

  1.ทุนอุดหนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2562
  2.ทุนอุดหนุนการผลิตผลงานวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2562
  3.ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายการนำเสนองานวิจัย งานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2562
  4.รางวัลการตีพิมพ์และเผยแพร่บทความวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ประจำปีงบประมาณ 2562
  5.ทุนสนับสนุนการเตรียมบทความวิจัย บทความวิชาการ ภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ 2562
  6.ทุนสนับสนุนการสร้างกลุ่มวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562
   

ระเบียบ/แนวปฏิบัติกองทุนวิจัยคณะวิทยาการสื่อสาร

  อัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ
  หลักเกณฑ์คะแนนการพิจารณาคุณภาพผลงานวิจัย

รายงานผลการดำเนินงานกองทุนวิจัยคณะวิทยาการสื่อสาร

  รายงานผลการดำเนินงานกองทุนวิจัย ประจำปี 2553
  รายงานผลการดำเนินงานกองทุนวิจัย ประจำปี 2554
  รายงานผลการดำเนินงานกองทุนวิจัย ประจำปี 2555
  รายงานผลการดำเนินงานกองทุนวิจัย ประจำปี 2556
  รายงานผลการดำเนินงานกองทุนวิจัย ประจำปี 2557
  รายงานผลการดำเนินงานกองทุนวิจัย ประจำปี 2558
  รายงานผลการดำเนินงานกองทุนวิจัย ประจำปี 2559
  รายงานผลการดำเนินงานกองทุนวิจัย ประจำปี 2560
  รายงานผลการดำเนินงานกองทุนวิจัย ประจำปี 2561

แบบฟอร์มคณะวิทยาการสื่อสาร (สำหรับผู้ขอรับทุน)

แบบฟอร์มสำหรับทุนอุดหนุนการวิจัย
  แบบเสนอโครงการวิจัย (แบบวิจัย วสส.1)
  แบบขอรับทุนพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย (แบบวิจัย วสส.1.1)
  แบบฟอร์มขอส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (แบบวิจัย วสส.0)
  แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย (แบบวิจัย วสส.3)
  แบบฟอร์มขอปรับปรุงเปลี่ยนแปลง/ขยายเวลาดำเนินการวิจัย (แบบวิจัย วสส.4.1)
  แบบฟอร์มรายงานสรุปแสดงรายการค่าใช้จ่าย (แบบวิจัย วสส.7)  
  แบบขอคืนทุนวิจัย (แบบวิจัย วสส.8)
  แบบขอรับเงินรางวัลการตีพิมพ์และเผยแพร่ (แบบวิจัย วสส.10.1)

 

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับงานสร้างสรรค์
  แบบเสนอโครงการ (แบบสร้างสรรค์ วสส.1)
  แบบขอรับทุนพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์  (แบบวิจัย วสส.1.1)
  แบบรายงานความก้าวหน้าของการผลิตงานสร้างสรรค์  (แบบสร้างสรรค์ วสส.3)
  แบบฟอร์มขอปรับปรุงเปลี่ยนแปลง/ขยายเวลาดำเนินการผลิตงานสร้างสรรค์ (แบบสร้างสรรค์ วสส.5)
  แบบฟอร์มรายงานสรุปแสดงรายการค่าใช้จ่าย (แบบสร้างสรรค์ วสส.7)
  แบบขอคืนทุนวิจัย (แบบสร้างสรรค์ วสส.8)
  แบบขอรับเงินรางวัลการตีพิมพ์และเผยแพร่ (แบบวิจัย วสส.10.2)

แบบฟอร์มคณะวิทยาการสื่อสาร (สำหรับเจ้าหน้าที่)

แบบฟอร์มสำหรับทุนอุดหนุนการวิจัย
  แบบฟอร์มการปรับปรุง/ไม่ปรับปรุงโครงการวิจัยตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการบริหารงานวิจัยคณะฯ (แบบวิจัย วสส.1.1)
  แบบฟอร์มการปรับปรุง/ไม่ปรับปรุงโครงการวิจัยตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ (แบบวิจัย วสส.2.1)
  แบบแจ้งผลการพิจารณารายงานความก้าวหน้าของการวิจัย (แบบวิจัย วสส.3)
  แบบประเมินรายงานผลการวิจัย (แบบวิจัย วสส.5)
  แบบประเมินโครงการวิจัย (แบบวิจัย วสส.9)    

 

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับงานสร้างสรรค์
  แบบประเมินโครงการงานสร้างสรรค์ (แบบสร้างสรรค์ วสส.2) 
  แบบฟอร์มการปรับปรุง/ไม่ปรับปรุงโครงการงานสร้างสรรค์ตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการบริหารงานวิจัยคณะฯ (แบบสร้างสรรค์ วสส.2.1)
  แบบฟอร์มการปรับปรุง/ไม่ปรับปรุงโครงการงานสร้างสรรค์ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ (แบบสร้างสรรค์ วสส.2.2)
  แบบแจ้งผลการพิจารณารายงานความก้าวหน้าของการผลิตงานสร้างสรรค์ (แบบสร้างสรรค์ วสส.4)
  แบบรายงานผลความก้าวหน้าของการผลิตผลงานสร้างสรรค์ (แบบสร้างสรรค์ วสส.4.1)
โดย: สุรกิจ ชูเดช เมื่อ: 17 ธ.ค. 2015 16:23:20
3,156 ครั้ง