การเรียนการสอน

 ปฏิทินการศึกษา
  ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 
  ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับภาษาอังกฤษ) 
  ปฏิทินวิชาการ คณะวิทยาการสื่อสาร ภาคการศึกษาที่ 2/2559
  ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 (ฉบับเปลี่ยนแปลงกำหนดการ)
  วันเปิด-ปิดภาคเรียน (ฉบับภาษาอังกฤษ) ประจำปีการศึกษา 255925602561
     
การเรียนการสอน
  รายวิชาเปิดสอนประจำภาคฯ 2/2559 พร้อมตาราง LU  
  การเปิดรายวิชาและการเปลี่ยนแปลงตารางสอน

 

 

การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา

 

 

การเปลี่ยนแปลงตารางสอนผ่านระบบเปลี่ยนห้องเรียน
     
 การจัดการสอบ

 

 

แนวปฏิบัติการคุมสอบ

 

 

ตารางกำกับห้องสอบปลายภาคฯ 2/2559 
     
 ข้อมูล
 

 

ข้อมูลการเทียบเคียงรายวิชาหลักสูตร
 

 

ข้อมูลห้องเรียนคณะ
     
 แบบฟอร์ม

 

 

ฟอร์มขอให้นศ.ลงทะเบียน_จัดสอบกรณีพิเศษ
 

 

ฟอร์มหนังสือขอสอนชดเชย (สำหรับอ.พิเศษ)
 

 

ฟอร์มกรอกประวัติอ.พิเศษ
โดย: สุรกิจ ชูเดช เมื่อ: 17 ธ.ค. 2015 16:23:20
988 ครั้ง