ดร. มูอัสซัล บิลแสละ
Muazzan Binsaleh Ph.D.
ดร. สัมพันธ์ คงมาก
Sumpunt Khongmark Ph.D.
ผศ.สากีเราะ แยนา เบ็ญฮารูน
Asst.Prof.Sakiroh Yaena Benharoon
ดร. กฤษดี พ่วงรอด
Kritsadee Phuangrod Ph.D.
ดร. กำธร เกิดทิพย์
Kamtorn Kerdthip Ph.D.