ดร.มูอัสซัล บิลแสละ
Muazzan Binsaleh Ph.D.
ดร.สัมพันธ์ คงมาก
Sumpunt Khongmark Ph.D.
ผศ.สากีเราะ แยนา เบ็ญฮารูน
Asst.Prof.Sakiroh Yaena Benharoon
ดร.กฤษดี พ่วงรอด
Kritsadee Phuangrod Ph.D.
อาจารย์ภักดี ต่วนศิริ
PHAKDEE TUANSIRI